HƯỚNG DẪN PHÁ PASS WIN 7

Cách #1: Đổi mật khẩu singin vào Windows lúc bị quênCách #2: Phá password singin vào Windows lúc quên

Bạn đã khi nào bị quên password singin vào Windows và cảm xúc bị bất lực chưa?