Xuất Đồ Thị Matlab Sang Word

x = 0:0.05:(20-4);%Tao có x voi cac phan tu tu 0 den 16 %moi phan tu cach nhau 0.05y = cos(x)-2*sin(x);%Tao sở hữu yplot(x,y,"bo:","LineWidth",3,"MarkerSize",5) %Ve bởi vì thi tu cac gia tri trong sở hữu x va y, nét vẽ: width 3, danh dau hinh tron size 5, mau xanh lam title("Do thi hinh sin"); %ten bởi thixlabel("Thoi gian"); %chu thich truc xylabel("Gia tri"); %chu thich truc ygrid on %bat luoi

*
1.2.

Bạn đang xem: Xuất đồ thị matlab sang word

Lấy ví dụ như 2: Vẽ 2 thiết bị thị trong một trục tọa độ

x = 0:pi/100:(4+1)*pi;%Tao sở hữu x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau pi*100y = sin(x);%Tao sở hữu yz=cos(x);%Tao với zplot(x,z,"y",x,y,"g","LineStyle","-.","LineWidth",3)%Ve do thi tu cac gia tri trong sở hữu x va z voi mau vang va % vày thi tu cac gia tri trong có x va y voi mau xanh la vào cung 1 cua so % net -. Vị rong 3grid %thay doi trang bầu luoixlabel("X"),ylabel("Y") %chu thich truc x, ytitle("Graph sin(x) and cos(x)") %ten do thiaxis(<0 trăng tròn -1.2 1.2>); %tao truc toa vị hien thi

*
1.3. Ví dụ 3: Vẽ 3 vật thị trong một trục tọa độ

x = 1:0.5:20-4;%Tao mang x voi cac phan tu tu 1 den 16 %moi phan tu cach nhau 0.5y1 = sin(x)+cos(x);%Tao mang y1y2 = sin(x)-2*cos(x);%tao với y2y3 = sin(x)+2*cos(x);%tao có y3plot(x,y1,"r+:",x,y2,"g*-",x,y3,"yo-") %Ve do thi tu cac gia tri trong với x va y1 voi mau do, net ve :, danh dau + va %Ve bởi vì thi tu cac gia tri trong có x va y2 voi mau xanh la, net ve sầu -, danh dau * va % Ve bởi vì thi tu cac gia tri trong mang x va y3 voi mau vang, net ve -, danh dau o%Trong cung 1 cua sogrid on %bat luoi

*
1.4. Lấy một ví dụ 4: Vẽ những đồ thị trong một cửa sổ

clear all %xoa bienx=0:0.01:(4+1)*pi;%Tao mang x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01 y1=sin(x); %Tao với y1 y2=cos(x);%Tao có y2y3=sin(x)+cos(x);%Tao có y3 subplot(3,1,1)%chia cua so thanh ma tran 3 x 1 vùng de ve vị thi, va chon cua so 1 de veplot(x,y3,"g") %Ve vày thi tu cac gia tri trong sở hữu x va y3, net ve sầu mau xanh lagrid on; %Bat luoi subplot(3,1,2)%chia cua so thanh ma tran 3 x 1 khoang de ve bởi vì thi, va chon cua so 2 de veplot(x,y2,"y") %Ve vày thi tu cac gia tri trong với x va y2, net ve sầu mau vanggrid on; %Bat luoi subplot(3,1,3)%chia cua so thanh ma tran 3 x 1 vùng de ve vị thi, va chon cua so 3 de veplot(x,y1,"b") %Ve bởi thi tu cac gia tri trong có x va y1, net ve mau xanh lamgrid on; %Bat luoi

*
1.5. Ví dụ như 5: Vẽ những đồ thị trong một cửa sổ

x=0:0.01:(4+1)*pi;%Tao có x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01 y1=sin(x); %Tao với y1 y2=cos(x);%Tao với y2y3=tan(x);%Tao mang y3y4=sin(x).*sin(x); subplot(2,2,1)%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 vùng de ve vì chưng thi, va chon cua so 1 de veplot(x,y1,"b+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve vị thi tu cac gia tri trong với x va y1, net ve sầu : bởi vì rong 2, danh dau + size 5, mau xanh lamgrid on; %Bat luoi subplot(2,2,2)%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 khoang de ve vì thi, va chon cua so 2 de veplot(x,y2,"r+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve vì thi tu cac gia tri trong có x va y2, net ve : vày rong 2, danh dau + form size 5, mau dogrid on; %Bat luoi subplot(2,2,3)%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 khoang de ve bởi vì thi, va chon cua so 3 de veplot(x,y3,"g+:","LineWidth",2,"MarkerSize",2) %Ve do thi tu cac gia tri trong với x va y3, net ve : bởi vì rong 2, danh dau + kích thước 2, mau xanh lagrid on; %Bat luoi subplot(2,2,4)%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 vùng de ve vị thi, va chon cua so 4 de veplot(x,y4,"y+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve bởi vì thi tu cac gia tri trong mang x va y4, net ve sầu : do rong 2, danh dau + size 5, mau vanggrid on; %Bat luoi

*
2. Đồ thị thanh

x = 1:12; %Tao sở hữu x voi cac phan tu tu 1 den 12y=<8 1 1 5 0 5 5 2 0 2 2 4>; %Tao mang ybar(x,y,0.5,"r");% ve vày thi thanh tu gia tri x y, mau do, vì rong 0.5grid %thay doi trang bầu luoixlabel("Thang") %Chu thich truc xylabel("Ma so") %chu thich truc ytitle("Nguyen Van Khuong") %ten vày thi

*
3.

Xem thêm: Những Bài Thơ Vui Về Tình Yêu Ngắn Gọn Cảm Xúc Nhất, Những Bài Thơ Chế Về Tình Yêu Hay, Hài Hước Nhất

Đồ thị tròn

%pie plotx=<1 8 1 1 5 0 5 5 2 0 2 2 4>; %Tao mang xtach = <0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1> %Tao có tach de cat bởi thi tron%o cac vi tri tuong ung voi so 1, la 2 vi tri cuoi trong sở hữu x pie(x,tach) %Ve bởi thi tron voi cac vi tri mèo trong với tach

*
4. Đồ thị vào tọa độ cực

%polar plott = 0:0.01:(4+1)*pi;%Tao mang t voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01polar(t,abs(sin((4+1)*t).*cos((4+1)*t))) %Ve bởi thi toa vì cuc tu gia tri t va si mê abs(sin((4+1)*t).*cos((4+1)*t))

*
4. Đồ thị 3D

4.1. Đồ thị con đường 3D

z = 0:pi/50:(4+1)*pi;%Tao mang z voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau pi/50x=sin(z); %Tao sở hữu xy=cos(z); %Tao với yplot3(x,y,z,"LineWidth",5,"LineStyle","-","Color","b") %Ve bởi thi 3d tu cac gia tri trong có x,y,z, net ve - vì rong 5, mau xanh lamgrid; %thay doi trang bầu luoi

*
4.2. Đồ thị bao gồm đường contour

x = -1:0.05:1;%Tao với x voi cac phan tu tu -1 den 1 %moi phan tu cach nhau 0.05y=x; %Tao sở hữu y = meshgrid(x,y); %dinh luoi vez = x.^(3+4)+y.^(2+4); %Tao với zsurfc(x,y,z,"EdgeColor","b") %Tao be mat 3 chieu co duong contour ben duoi

*
4.3. Đồ thị mesh, surf

= meshgrid(-8:0.5:8); %dinh luoi vez = sqrt(x.^(2+4)+y.^(2+4)); %Tao với z subplot(2,2,1); %chia cua so thanh ma tran 2 x 2 khoang de ve vì thi, va chon cua so 1 de vesurf(x,y,z,"EdgeColor","r"),title("Ham surf"); %Tao be mat 3 chieu va ten vày thicolormap hot %chon kieu to mau cho vày thishading interp %tao bong đến be mat subplot(2,2,2);%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 khoang de ve bởi thi, va chon cua so 2 de vemesh(x,y,z,"EdgeColor","b"),title("Ham mesh"); %Ve mat luoi 3 chiều va them ten vày thisubplot(2,2,3);%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 vùng de ve vị thi, va chon cua so 3 de vesurfc(x,y,z,"EdgeColor","y"),title("Ham surf");%Tao be mat 3 chieu co duong contour va ten bởi vì thishading flat %Tao bong be mat kieu flatsubplot(2,2,4);%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 vùng de ve vì chưng thi, va chon cua so 4 de vemesh(x,y,z,"EdgeColor","c"),title("Ham mesh");%Ve mat luoi 3d va them ten vì chưng thishading flat %Tao bong be mat kieu flat

*
4.4. Vẽ hình cầu

%ve hinh cau tam (x=2, y=2, z=4) 3so cuoi msv = sphere(50); %Tao 3 mang x,y,z la toa vày cac diem tren hinh causubplot(1,2,1) %chia cua so thanh ma tran 1 x 2 khoang de ve vày thi, va chon cua so 1 de vesurf(x+2,y+2,z+4) %Tao be mat 3dsubplot(1,2,2) %chia cua so thanh ma tran 1 x 2 khoang de ve do thi, va chon cua so 2 de vemesh(x+2,y+2,z+4)%Ve mat luoi 3 chiều

*
4.5. Vẽ hình trụ

subplot(1,2,1) %chia cua so thanh ma tran 1 x 2 khoang de ve vị thi, va chon cua so 1 de vecylinder(<1 8 1 1 5 1 5>) %Ve hinh trusubplot(1,2,2) %chia cua so thanh ma tran 1 x 2 vùng de ve vì thi, va chon cua so 2 de vecylinder(<5 2 1 2 2 4>) %Ve hinh tru

*